Om oss

Vedtekter

for Tårnbyveien​ ​Nord​ ​Borettslag

org nr 948 344 300 tilknyttet BORI BBL

 

Vedtektene er vedtatt på konstituerende generalforsamling den 14.desember 1971, sist endret i ordinær generalforsamling den 25. mai 2020.

1.​ ​Innledende​ ​bestemmelser

1-1​ ​Formål

Tårnbyveien Nord borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

1-2​ ​Forretningskontor,​ ​forretningsførsel​ ​og​ ​tilknytningsforhold

(1) Borettslaget ligger i Lillestrøm kommune og har forretningskontor i Lillestrøm kommune.

(2) Borettslaget er tilknyttet BORI BBL.

2.​ ​Andeler​ ​og​ ​andelseiere

2-1​ ​Andeler​ ​og​ ​andelseiere

(1) Andelene skal være på kroner 100,-.

(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.

(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2

(1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller 1 kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

(4) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

2-2​ ​Sameie​ ​i​ ​andel

(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.

(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.

2-3​ ​Overføring​ ​av​ ​andel​ ​og​ ​godkjenning​ ​av​ ​ny​ ​andelseier

(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.

(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene.

(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.

(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

3.​ ​Forkjøpsrett

3-1​ ​Hovedregel​ ​for​ ​forkjøpsrett

(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.

(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle/samboer, til andelseierens eller ektefellens/samboers slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3.

(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf borettslagslovens § 4-15 første ledd.

3-2​ ​Frister​ ​for​ ​å​ ​gjøre​ ​forkjøpsrett​ ​gjeldende

Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.

3-3​ ​Nærmere​ ​om​ ​forkjøpsretten

(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran.

(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.

(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.

(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.

4.​ ​Borett​ ​og​ ​bruksoverlating

4-1​ ​Boretten

(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.

(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

4-2​ ​Bruksoverlating

(1)Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

(2)Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:

  • andelseieren selv eller andelseierens ektefelle/samboer eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år
  • andelseieren er en juridisk person - andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner
  • et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle/samboer eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen/samboeren
  • det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.

(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

5.​ ​Vedlikehold

5-1​ ​Andelseiernes​ ​vedlikeholdsplikt

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.

(3) Feil på vann, varme/fast ildsted eller elektrisk anlegg skal utbedres av godkjente fagfolk.

(4) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger og lignende.

(5) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. En evt. egenandel ved bruk at forsikring for utrydding av skadedyr betales av andelseier.

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær. 

(7) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.

(8) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

(9)Beising/maling av hus, vinduskarmer, bod, gjerder og garasje/garasjeport tilhørende egen andel, er andelseiers ansvar. Frekvensen for beisingen/malingen skal utføres iht den til en hver tid gjeldende vedlikeholdsplan og varsles alle andelseiere av styret. Beisingen/malingen skal utføres innen den gitte fristen, er ikke arbeidet utført vil styret leie inn fagpersoner til å utføre arbeidet, for andelseiers regning.

(10)Andelseier er ansvarlig for vedlikehold og utskifting av dørhåndtak og låskasser til ytterdører, terrassedører, boddører, og låser og mekanismer for vinduer. Vinduer og dører må smøres/oljes en gang pr år

(11) Andelseier er ansvarlig for vedlikehold og utskifting av varmepumper. Andelseier er også ansvarlig for følgeskader pga varmepumper.

(12)Andelseier er ansvarlig for demontering av markiser, utvendige og innvendige fastmonterte persienner etc i forbindelse med utskifting av vinduer, dører eller utvendige paneler. Eventuelt må andelseier betale den merkostnaden som påløper, der disse anretningene er i veien for enkel utskiftning.

(13) Andelseier er ansvarlig for vedlikehold av garasjeport.

(14)Andelseier er ansvarlig for vedlikehold og utskifting av garasjeportåpner. (Motor, skinner, hjul o.l)

5-2​ ​Borettslagets​ ​vedlikeholdsplikt

(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.

(6)Borettslaget er ansvarlig for utskifting av garasjeportelementer og garasjeport. Andelseier kan bli belastet i de tilfeller han/hun ikke har overholdt sin vedlikeholdsplikt. Det vil kunne søkes regress i de tilfeller der skadevolder er kjent.

6.​ ​Pålegg​ ​om​ ​salg​ ​og​ ​fravikelse

6-1​ ​Mislighold

Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

6-2​ ​Pålegg​ ​om​ ​salg

(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.

6-3​ ​Fravikelse

Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

7.​ ​Felleskostnader​ ​og​ ​pantesikkerhet

7-1​ ​Felleskostnader

(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

7-2​ ​Borettslagets​ ​pantesikkerhet

For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.

8.​ ​Styret​ ​og​ ​dets​ ​vedtak

8-1​ ​Styret

(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer med 2 varamedlemmer.

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. 

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer. 

8-2​ ​Styrets​ ​oppgaver

(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(3)Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

8-3​ ​Styrets​ ​vedtak

(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak om:

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,

2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd, 3. salg eller kjøp av fast eiendom,

4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,

5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,

6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.

8-4​ ​Representasjon​ ​og​ ​fullmakt

To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

8-5 ​Underutvalg til styret

1. Til avlastning av styret skal det opprettes et Områdeutvalg.

2. Områdeutvalget skal bestå av minimum 5 medlemmer som velges på generalforsamlingen for 2 år.

3. Styret står også fritt til å oppnevne andre utvalg eller arbeidsgrupper etter behov der medlemmene utpekes av styret.

8-6 Valgkomiteen

1. Valgkomitéen skal bestå av 3 medlemmer og velges av generalforsamlingen.

2. Funksjonstiden er 2 år

3. Styret foreslår kandidater til valgkomité

4. Det velges ikke varamedlemmer til valgkomitéen

8-7 Valgkomitéens oppgaver

1. Valgkomitéen er selvstendig i sin vurdering og innstilling av kandidater til verv i
styret og Områdeutvalget.

2. Valgkomitéen skal ta imot og bearbeide innkomne forslag til kandidater til verv i
styret og Områdeutvalget. I tillegg skal valgkomitéen arbeide aktivt med å finne
egnede kandidater til ledige verv.

3. Valgkomitéen skal senest 8 dager før generalforsamlingen legge fram sitt
forslag til kandidater.

4. Kandidatene må være forespurt, og ha sagt seg villig til å stille til valg, og til
hvilket verv.

6. Valgkomitéen skal sørge for en balansert sammensetning i sine forslag slik at
det tas nødvendig hensyn til styrets og utvalgenes oppgaver og ansvar,
kjønnsfordeling, samt kompetanse innen styrerelevante disipliner, eksempelvis
byggteknikk, elteknikk, VVS, økonomi, digitalisering og HMS.

7. Valgkomitéen skal før valgprosessen starter rådføre seg med styreleder,
nestleder og det styremedlem som har ansvar for Områdeutvalget angående
eventuelle behov disse måtte se i forhold til styrets/Områdeutvalgets
sammensetning og kompetanse.

8-8 Valgkomitéens oppgaver ved styre- og utvalgsmedlemmers uttreden
i valgperioden
1. Dersom styrets leder ikke kan sitte valgperioden ut, trer valgkomitéen inn for å
finne en ny styreleder. Medlemmer av styret kan stille som kandidat, i hvilket tilfelle
valgkomitéen må finne ny kandidat til det ledige vervet.
Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for valg av styreleder.

2. Dersom et eller to ordinære styremedlemmer ikke kan sitte valgperioden ut, trer
1. og 2.vara automatisk inn i deres verv.

3. Dersom et eller begge varamedlemmer ikke kan sitte valgperioden, eller 1./2.
varamedlem har erstattet ordinære styremedlemmer (jfr. pkt (2) over), kan styret
velge å fortsette inneværende periode med et eller ingen varamedlemmer.
Styret kan be valgkomitéen om å finne nye kandidater til
varamedlemsvervene. Disse kandidatene forelegges styret, som så velger disse på
styremøte med vanlig flertall. Styret kan ikke peke ut nye varamedlemmer på egen
hånd.

4. Ved uttreden av medlemmer fra utvalg (Områdeutvalget) avklarer styret og
Områdeutvalget hvor mange medlemmer Områdeutvalget kan klare seg med. Blir
det nødvendig med erstatning(er), skal valgkomitéen tre inn og finne kandidater.
Styret velger disse på styremøte med vanlig flertall.


8-9 Godtgjørelser

1. Valgkomitéen legger på ordinær generalforsamling fram forslag til ordinære
godtgjørelser til styremedlemmer og utvalgsmedlemmer.
2. Godtgjørelsene beregnes i ettertid for den valgperioden som går ut.
Godtgjørelse skal beregnes med utgangspunkt i Grunnbeløpet for
Folketrygden (G) fra året før.
3. Etter en periode med ekstraordinær innsats kan valgkomitéen foreslå en
tilleggsgodtgjørelse til styret eller utvalg/arbeidsgrupper.

9.​ ​Generalforsamlingen

9-1​ ​Myndighet

Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

9-2​ ​Tidspunkt​ ​for​ ​generalforsamling

(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

9-3​ ​Varsel​ ​om​ ​og​ ​innkalling​ ​til​ ​generalforsamling

(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).

9-4​ ​Saker​ ​som​ ​skal​ ​behandles​ ​på​ ​ordinær​ ​generalforsamling

  • Godkjenning av årsberetning fra styret
  • Godkjenning av årsregnskap
  • Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
  • Eventuelt valg av revisor
  • Fastsetting av godtgjørelse til styret
  • Andre saker som er nevnt i innkallingen

9-5​ ​Møteledelse​ ​og​ ​protokoll

Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

9-6​ ​Stemmerett​ ​og​ ​fullmakt

Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

9-7​ ​Vedtak​ ​på​ ​generalforsamlingen

(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.

(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

10.​ ​Inhabilitet,​ ​taushetsplikt​ ​og​ ​mindretallsvern

10-1​ ​Inhabilitet

(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse.

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

10-2​ ​Taushetsplikt

Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

10-3​ ​Mindretallsvern

Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.

11.​ ​Vedtektsendringer​ ​og​ ​forholdet​ ​til​ ​borettslovene

11-1​ ​Vedtektsendringer

(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer. 

(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget, jf borettslagslovens § 7-12: - vilkår for å være andelseier i borettslaget - bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget - denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer

11-2​ ​Forholdet​ ​til​ ​borettslovene

For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39. jf lov om boligbyggelag av samme dato.

12.​ ​Salg​ ​av​ ​leilighet

12.1​ ​Garasje

Ved salg av leilighet skal garasje tildelt av borettslaget følge leiligheten.

 

Last gjerne ned vedtektene som PDF her: Vedtekter